Bestemmingsplan De Kreken deelplan 2 (Poeldijkerhout, Poeldijk) ter inzage

By 5 september 2018 september 20th, 2018 Nieuws

Aan De Hoven, de eerste woonbuurt van Poeldijkerhout ten zuiden van het Krekenpark, wordt nog druk gewerkt: fase 2 is in aanbouw, fase 3 in verkoop. OBWZ heeft in de tussentijd de uitwerking van het volgende deelplan opgepakt, tussen het Krekenpark en het Heuvelpark. Op 12 juli werden omwonenden tijdens een inloopavond geïnformeerd over het ontwerp-bestemmingsplan. Het plan is online gepubliceerd op 9 augustus, zodat de zienswijzeperiode tot ruim na de zomervakantie zou doorlopen.

Het nieuwe bestemmingplan De Kreken deelplan 2 heeft een globale planopzet. Dat wil zeggen dat het plangebied grotendeels de globale bestemming ‘woongebied’ krijgt en dat woningtypen nog niet zijn vastgesteld. Dit biedt planontwikkelaars meer flexibiliteit bij de uiteindelijke invulling van het woningbouwprogramma. Zo kunnen de plannen, bij veranderende marktomstandigheden, beter afgestemd worden op de vraag.

Uiteraard dienen planontwikkelaars zich wél te houden aan de randvoorwaarden die zijn opgesteld voor het betreffende gebied. In De Kreken deelplan 2 zijn verschillende typen zoals vrijstaande, halfvrijstaande, aaneengesloten en gestapelde woningen toegestaan. In de zogeheten planregels zijn meer gedetailleerde bepalingen voor de bestaande woningen, bouwhoogten, bijgebouwen en aanbouwen, maar ook bijvoorbeeld watergangen, wijkontsluitingen en groen opgenomen waarmee rechtszekerheid wordt geboden. In De Kreken deelplan 2 kunnen maximaal 495 woningen worden gebouwd.

Het ontwerp-bestemmingsplan De Kreken deelplan 2 ligt vanaf 10 augustus gedurende zes weken ter inzage. U kunt het plan inzien via www.gemeentewestland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl en uw eventuele inspraakreactie uiterlijk 20 september 2018 indienen bij burgemeester en wethouders van Westland.