Vastgoedjargon in normale taal

By 29 januari 2019 februari 14th, 2019 Nieuws

In de ‘vastgoedwereld’ en ook in het vakgebied van gebiedsontwikkeling, waarmee OBWZ zich bezighoudt, worden nogal eens woorden gebruikt die niet voor iedereen direct duidelijk zijn. Onderdeel van ons werk is bijvoorbeeld het voorbelasten en bouwrijp en woonrijp maken van een locatie. We leggen uit wat wij daarmee bedoelen.

Bouwrijp maken 
Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met bouwen wordt het terrein geschikt gemaakt voor de bouw ofwel bouwrijp gemaakt. Een bouwrijp terrein is een terrein zonder verhardingen, funderingen, gebouwen, bomen, wortels, struiken en andere obstakels die bij de bouw van nieuwe woningen, straten en watergangen in de weg zitten. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het zijn dat bij het bouwrijp maken ook de grond wordt opgehoogd en worden kabels verlegd en het rioleringssysteem aangelegd.

Voorbelasten 
Onderdeel van het bouwrijp maken is het voorbelasten. Als grond onvoldoende draagkracht heeft kan men die voorbelasten. Dit wordt onder andere gedaan door op de bouwgrond veel zand of grond te plaatsen. Dat zorgt voor veel druk op de bouwgrond. De bouwgrond wordt in elkaar gedrukt en zal daardoor verdichten. De grootste grondzakkingen hebben dan vóór de bouw plaatsgevonden en dat die ná de bouw minder optreden. Voorbelasten is daardoor een belangrijk onderdeel van het bouwrijp maken van bouwgrond.


Woonrijp maken
Na de afronding van (een deel van) de bouwactiviteiten door de aannemer komt OBWZ weer in beeld. Dit keer om de locatie woonrijp te maken. Woonrijp maken is het inrichten en afwerken van openbare delen van een bouwterrein voor uiteindelijk gebruik. In dit stadium worden de definitieve straten gemaakt, de afwateringssystemen aangelegd en de straatverlichting, groenvoorzieningen en het straatmeubilair geplaatst.